Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HOTĂRÂRE nr. 91 din 22.10.2021​

privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de  urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de  20.10.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate  în data de 20.10.2021 la nivelul Președinției României, 

luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane  infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților  sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă  cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport  respirator invaziv sau neinvaziv, 

ținând cont de măsurile deja întreprinse la nivel național pentru relocarea stocurilor de echipamente din dotarea Companiei Naționale UNIFARM S.A. în cadrul  stocurilor de urgență și distribuirea lor către unitățile sanitare, limitarea internărilor  și intervențiilor medicale ce nu reprezintă urgențe de sănătate și transformarea  unor unități sanitare în spitale dedicate tratamentului bolnavilor de COVID-19,  

în considerarea demersurilor privind solicitarea de asistență internațională prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene în vederea  asigurării medicației și materialelor necesare pentru tratarea pacienților cu forme  critice și severe de COVID-19, referitoare la transferul, pe baza acordului bilateral,  a unor pacienți infectați în spitale din Ungaria, precum și la utilizarea de echipe  medicale internaționale în cadrul unităților sanitare cu deficit de personal, 

raportat la necesitatea menținerii condițiilor socio – economice necesare  desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea  unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de  Management al Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 8din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 17, art. 38 alin.  1^5, art. 43 alin. (1), art. 44 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările  și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru  Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de  incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele  excepții: 

a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și  a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între  locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și  înapoi; 

c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; 

d)deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în  tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada  interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace  de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate  de achitare a călătoriei; 

e)deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea,  îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu  dizabilități ori decesul unui membru de familie; 

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut  la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului  autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe  suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi  definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul  străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin  intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara  României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care  atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat  în limba română. 

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut  la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului  autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator  ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura. 

Art.2 – (1) Se propune interzicerea desfășurării activității operatorilor  economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații  închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență  cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00- 

05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu  operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și activităților sau evenimentelor  organizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile publice în următoarele domenii: 

a) instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție  de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de  artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise;

b) săli de sport și/sau fitness; 

c) jocuri de noroc;

d) piscine interioare; 

e) locuri de joacă pentru copii; 

f) săli de jocuri;

g) târguri, bâlciuri, talciocuri. 

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care  desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor  alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la  50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul  comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice  și/sau private, prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor prevăzuți la alin. (3), se  desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00

(5) Organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2) este  permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a  spațiului. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2), (3) și (4), unitățile  farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu,  precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și  rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu  respectarea normelor de protecție sanitară. 

Art.3 – (1) Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.  (2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și  desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special  destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competițiile sportive să  poată fi organizate și desfășurate pe teritoriul României fără participarea  spectatorilor.  

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile  să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află  în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu  virusul SARS-CoV-2. 

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și  rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de  cult cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea  măștii de protecție. 

(6) Se propune ca activitățile recreative și sportive să poată fi desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar  dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Art.4 – (1) Se propune ca accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta  hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare,  restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot  consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu  virusul SARS-CoV-2. 

(2) De la obligația prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt  exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică  în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau  nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile. 

(3) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea  la activitățile și evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor  unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau  băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta  mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin  boală. 

Art.5 – (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi  instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi  subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile  naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de  stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în  regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați,  acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se propune ca în situația în care  nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu,  aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strică a  măsurilor de protecție sanitară. 

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condițiile alin.  (1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de  prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2. 

Art.6 – (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția  angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și  operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația  de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind  COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor străini și  apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind  regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara  României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care  atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba  română. 

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice și pentru operatorii  economici care funcționează în clădiri de birouri private în care își desfășoară  activitatea cel puțin 50 de persoane simultan. 

(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor  întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile  publice oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) și  persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin  organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct  în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor  de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. 

(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile  instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu  capital public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea  cel puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care  fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării. 

(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea  accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și  operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care  își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor  care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat  sau trecut prin boală. 

Art.7 – (1) Se abilitează Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de  ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada  25.10.2021-05.11.2021, precum și pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu  de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului școlar. 

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educației a unei instrucțiuni prin  care să se recomande instituțiilor de învățământ superior din sistemul național de  învățământ trecerea în online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021- 05.11.2021. 

Art.8 – (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor  și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în  Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și  desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui  sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021. 

(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor  unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în  perioada 25.10.2021-05.11.2021. 

Art.9 – (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție,  astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise,  precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. 

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii  de persoane: 

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani; 

b) persoanele care sunt singure în birou; 

c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3  metri între persoane; 

d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția  respectării distanței de 3 metri între persoane; 

e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de  muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau  activități sportive. 

Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în  situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale  conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.11 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU