Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ghidului solicitantului pentru susținerea cultelor religioase, pentru anul 2023

Ghidul solicitantului stabileşte regulile privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Chiajna, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din comuna Chiajna.

Suma totală aprobată în bugetul general consolidat al Comunei Chiajna pe anul 2023 pentru susținerea cultelor religioase din comuna Chiajna, este de 1.500.000 lei, si se aloca pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

  1. întretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
  2. construirii, în conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit reglementarilor în vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
  3. conservarii si întretinerii bunurilor de patrimoniu apartinând cultelor religioase;
  4. desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
  5. amenajarii si întretinerii muzeelor cultural-religioase;
  6. construirii, amenajarii si repararii cladirilor având destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
  7. construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
  8. construirii si repararii sediilor unitatilor de învatamânt teologic, proprietate a cultelor recunoscut.

Comuna Chiajna acordă finanţare nerambusabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse de normele legale în vigoare, precum şi condiţiile prevăzute în Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna, pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniul sportului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 9/27.01.2023.

Consultati Ghidul Consultantului pentru anul 2023