Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Publica

Ghidului solicitantului pentru susținerea cultelor religioase, pentru anul 2023

Ghidul solicitantului stabileşte regulile privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Chiajna, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din comuna Chiajna.

Suma totală aprobată în bugetul general consolidat al Comunei Chiajna pe anul 2023 pentru susținerea cultelor religioase din comuna Chiajna, este de 1.500.000 lei, si se aloca pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

 1. întretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
 2. construirii, în conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit reglementarilor în vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
 3. conservarii si întretinerii bunurilor de patrimoniu apartinând cultelor religioase;
 4. desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
 5. amenajarii si întretinerii muzeelor cultural-religioase;
 6. construirii, amenajarii si repararii cladirilor având destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
 7. construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 8. construirii si repararii sediilor unitatilor de învatamânt teologic, proprietate a cultelor recunoscut.

Comuna Chiajna acordă finanţare nerambusabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse de normele legale în vigoare, precum şi condiţiile prevăzute în Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna, pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniul sportului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 9/27.01.2023.

Consultati Ghidul Consultantului pentru anul 2023

Ghidul solicitantului pentru programul  “Promovarea sportului de performanță”(P1), pentru anul 2023

Ghidul solicitantului stabileşte regulile de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor pentru programul “Promovarea sportului de performanță” (P1) pentru anul bugetar 2023.

Comuna Chiajna, acordă finanţare nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive în conformitate cu prevederile:

 • HCL nr.3/29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Chiajna alocate pentru activități nonprofit de interes local, a Programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul local al Comunei Chiajna, precum și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr.9/27.01.2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna;
 • Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportuluinr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Comuna Chiajna acordă finanţare nerambusabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse de normele legale în vigoare, precum şi condiţiile prevăzute în Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Chiajna, pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniul sportului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 9/27.01.2023.

Consultati Ghidul Consultantului pentru anul 2023

Ziua Internationala a Risipei și Deșeurilor Alimentare