Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SPCLEP

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Serviciul de Stare Civilă

Sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, sat Roșu, comuna Chiajna, în spatele Liceului Tehnologic “Doamna Chiajna”.

Telefon: 0732.710.027 – Stare Civila
Fax: 0371613523 – Stare Civila si Evidenta
Mobil: 0728.967.371 – Evidenta Persoanelor

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Program:

Luni
07.00-16.00 – depuneri și eliberări

Marți
07.00-18.30 – depuneri și eliberări

Miercuri
07.00-16.00 – depuneri și eliberări

Joi
07.00-16.00 – depuneri și eliberări

Vineri
07.00-14.00 – depuneri și eliberări

Din 1 august 2014, cetatenii comunei Chiajna beneficiaza de un nou serviciu: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor in cadrul caruia functioneaza Compartimentul Stare civila si Compartimentul Evidenta persoanelor.

Plata taxei de eliberare a actelor de identitate sa va face la sediul Primariei Chiajna din Str. Speranței nr. 1 bis, sat Dudu, comuna Chiajna.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul D.E.P.A.B.D

www.depabd.ro

TERMENELE EFECTIVE DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE ȘI A VIZELOR DE REȘEDINȚĂ

– CĂRȚI DE IDENTITATE CETĂȚENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA – 10 ZILE LUCRĂTOARE;

– CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII – 5 ZILE LUCRĂTOARE;

– VIZE DE REȘEDINȚĂ – 10 ZILE LUCRĂTOARE;

– CĂRȚI DE IDENTITATE PENTRU CETĂȚENII CU DOBÂNDIRE CET. ȘI CETĂȚ. ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂT. – 30 ZILE.

Pentru situații deosebite ce pot fi justificate (ex.: motive medicale, susținerea unor examene/concursuri, operațiuni notariale, etc.) solicitanții actelor de identitate se pot adresa șefului serviciului/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului.

Evidenta Populatiei

Ghid Evidenta Populatiei

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare (contract vânzare-cumpărare locuință, contract donație locuință, etc.);

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridical de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

(CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE)

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază, pe hârtie fotografică mată sau semimată; pe care să adere ştampila;

 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii 1 leu care se achită la Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;

 • certificatul de naştere, original şi copie;

 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 • adeverința de rol agricol, pe care o solicită proprietarul locuinței unde urmează să aibe domiciliul solicitantul actului de identitate, de la Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească/certificatul de divorț însoțit de conventia matrimonială, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei ahitată în Primăria Chajna din str. Păcii, nr. 75.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

 • certificatul de naştere, original şi copie;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț însoțit de convenția matrimonială (dacă s-au născut copii în timpul căsătoriei), după caz, original şi copie;

 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie și adeverința de rol agricol eliberată de Primăria Chiajna;

 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;

 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei achitată la Primăria Chiajna.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (și dacă sunt copii născuți în timpul căsătoriei și convenția matrimonială cu privire la încredințarea copilului), după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie și adeverința de rol agicol elibertă de Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei achitată la caseria Primăriei Chiajna din str. Păcii, nr. 75.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț plus convenția cu privire la copiii minori rezultați din căsătorie, după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

-adeverința de rol agricol, pe care o solicită proprietarul locuinței unde urmează să aibe domiciliul solicitantul actului de identitate, de la Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei achitată la caseria Primăriei Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (și dacă sunt copii născuți în timpul căsătoriei și sunt sub 14 ani, este necesară și convenția matrimonială cu privire la încredințarea copilului) după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie și adeverința de rol agricol eliberată de Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ cu fotografie de dată recentă, original şi copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei achitată la caseria Primăriei Chiajna din str. Păcii, nr. 75.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea/redobandrea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;

 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 • adeverința de rol agricol, pe care o solicită proprietarul locuinței unde urmează să aibe domiciliul solicitantul actului de identitate, de la Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie ;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei achitată la Primăria Chiajna.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de naştere, original şi copie;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 • adeverința de rol agricol, pe care o solicită proprietarul locuinței unde urmează să aibe domiciliul solicitantul actului de identitate, de la Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75;

 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată în Primăria Chiajna, str. Păcii, nr.75.

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

 • actul de identitate al solicitantului care să fie în termen de valabilitate;

 • adeverința de rol agricol, pe care o solicită proprietarul locuinței unde urmează să aibe reședința solicitantul vizei de flotant, de la Primăria Chiajna din str. Păcii, nr. 75, sau contractul de închiriere (când acesta este încheiat între persoane fizice, acesta trebuie înregistrat la A.N.A.F., de către proprietar, prin completarea declarației unică de venituri) original şi copie;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

 • actul de identitate al găzduitorului.

Formulare evidenta populatiei

Stare civila

Ghid Stare Civila

CU 10 ZILE INAINTE DE DATA CASATORIEI

ACTELE NECESARE PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI SUNT:

 • CERTIFICATE DE NASTERE (SOT/SOTIE)

 • BULETINE

 • HOTARARE/CERTIFICAT DIVORT (DUPA CAZ)

 • CERTIFICAT DE DECES (DUPA CAZ)

 • CERTIFICATE MEDICALE PRENUPTIALE

 • PROGRAMARE ONLINE DATA CASATORIE

 • TAXA 200 LEI (PENTRU SAMBATA SI DUMINICA)

MEDICI DE FAMILIE SAU CLINICI PARTICULARE

ACTELE PENTRU DECLARAREA CASATORIEI SE DEPUN LA PRIMARIE DUPA PROGRAMAREA ONLINE SAU TELEFONICA

ACTELE SE DEPUN LA SERVICIUL DE STARE CIVILA DIN CADRUL PRIMARIEI CHIAJNA, JUD.ILFOV, DIN STR.SPERANŢEI, NR.1 BIS, SAT DUDU, JUDETUL ILFOV(IN INCINTA SEDIULUI POLITIEI LOCALE CHIAJNA)

ACTE CETĂŢEAN STRĂIN:

1. Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»; 

2. 
Paşaport (original şi copie xerox) –  în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);

     * Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea

sederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului

de căsătorie cât şi la data oficierii căsătoriei.

3.
Certificat de naştere, original şi copie xerox şi după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent; Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:

4. Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

       Pentru :
– cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent –
maximum 3 luni de la emitere;
– Se va ataşa şi
traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii / certificatului menţionat anterior;
5.
Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;
6.
Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din ţara de provenienţă, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condiţiilor de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea unei căsătorii în România, şi regimul matrimonial ales; 
    – După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară ( vezi afişul cu privire la Apostila Convenţiei de la Haga), traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;- În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

CETATEAN ROMAN:

-CERTIFICAT DE NASTERE

– CARTE DE IDENTITATE

– DOVADA DESFACERII CASATORIEI ANTERIOARE(DUPA CAZ)

CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL

 • CARTE DE IDENTITATE -SOT/SOTIE

 • CERTIFICATE DE NASTERE-SOT/SOTIE

 • CERTIFICAT DE CASATORIE

 • TAXA DE 500 DE RON

SOTII TREBUIE SA AIBA LOCUINTA COMUNA PE RAZA LOCALITATII UNDE VOR SA DEPUNA CEREREA

SA NU AIBA COPII MINORI

SA NU FIE PUSI SUB INTERDICTIE

SA NU SOLICITE ALTOR AUTORITATI DESFACEREA CASATORIEI

CONTRAVALOAREA TAXEI DE DIVORT PE CALE ADMINISTRATIVA SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI CHIAJNA, DIN STR.PACII, NR.75, COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV SAU PE GHISEUL.RO

 • CERTIFICAT DE NASTERE

 • CERTIFICAT DE CASATORIE (DUPA CAZ)

 • CERTIFICAT DE DIVORT(DUPA CAZ)

 • CARTE DE IDENTITATE

 • CAZIER FISCAL

 • CAZIER JUDICIAR

 • MEMORIU SCRIS

 • PUBLICATIE MONITORUL OFICIAL

 • DECLARATIE NOTARIALA(DUPA CAZ)

DE LA ORICE SEDIU ANAF DIN BUCURESTI

DE LA ORICE SECTIE DE POLITIE DIN BUCURESTI

IN URMA CERERII (TIP) PE CARE O COMPLETAM IN FATA OFITERULUI DE STARE CIVILA DE LA PRIMARIA DE DOMICILIU , SOLICITANTUL VA MERGE LA MONITORUL OFICIAL PENTRU A CERE PUBLICAREA ACESTEIA

MONITORUL OFICIAL SE AFLA IN STR.PANDURI, NR.1, SECTOR 5, BUCURESTI

APROBAREA CERERII POATE DURA SI 3-4 LUNI DE LA DATA DEPUNERII DOSARULUI

MEMORIUL ESTE O CERERE SCRISA DE CATRE SOLICITANT IN CARE EXPLICA MOTIVUL

PENTRU CARE DORESTE SCHIMBAREA NUMELUI SI PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

CERTIFICAT SAU EXTRAS ELIBERAT DE AUTORITATILE STRAINE, IN ORIGINAL (TRADUS SI LEGALIZAT) APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT (DUPA CAZ) IN FUNCTIE DE STATUL CARE LA ELIBERAT

EXTRAS DE NASTERE MULTILINGV, CERTIFICAT DE NASTERE ORIGINAL ,APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT ELIBERAT DE AUTORITATILE STRAINE, TRADUS SI LEGALIZAT

CERTIFICATE DE NASTERE PARINTI

BULETINE/PASAPORT PARINTI

EXTRAS MULTILINGV , CERTIFICAT DE CASATORIE ORIGINAL APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT ELIBERAT DE AUTORITATILE STRAINE, TRADUS SI LEGALIZAT

CERTIFICATE DE NASTERE SOTI

BULETINE/PASAPORT SOTI

DECLARATIE NOTARIALA PRIVIND REGIMUL MATRIMONIAL ALES LA MOMENTUL INCHEIERII CASATORIEI

LA ORICE NOTARIAT DIN ROMANIA (DE CATRE CEI DOI SOTI)

 • CERTIFICAT CONSTATATOR DE DECES(ELIBERAT DE MEDICUL CARE A CONSTATAT DECESUL)

 • CERTIFICAT DE NASTERE- DEFUNCT

 • CERTIFICAT DE CASATORIE/DIVORT-DEFUNCT

 • CARTE DE IDENTITATE-DEFUNCT

 • CERTIFICAT DE NASTERE/CASATORIE-PERSOANA CARE DECLARA DECESUL

 • CARTE DE IDENTITATE –PERSOANA CARE DECLARA DECESUL

CERERILE PRIVIND RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ SE DEPUN DUPĂ CAZ LA PRIMĂRIA CARE ARE IN PASTRARE ACTUL DE STARE CIVILA SAU LA PRIMARIA UNDE ARE DOMICILIUL SOLICITANTUL

CERTIFICATUL DE STARE CIVILA(NASTERE, CASATORIE, DECES) GRESIT IN ORIGINAL

CARTE DE IDENTITATE SOLICITANT

CERTIFICAT DE NASTERE, CASATORIE, DIVORT (DUPA CAZ) SOLICITANT

Formulare Stare civila